在线新华字典
Search
吸:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法吸的英语翻译
absorb
attract
inhale
suck
suction
whiff

吸的反义词


用吸字组词
吮吸
吸入
吸力
吸取
吸口
吸吮
吸声
吸尘器
吸尽
吸引
吸引力
吸收
吸毒
吸氧
吸湿
吸烟
吸热
吸留
吸盘
吸着
吸积
吸管
吸纳
吸血鬼
吸进
吸铁石
吸门
吸附
吸音
吸食
呼吸
深呼吸
虹吸
解吸


带吸字的成语
吸风饮露
呼不给吸
呼吸之间
呼吸相通
敲骨吸髓
鲸吸牛饮

带吸字的诗句
题谢氏一勺轩(,一勺水,不满斗)
见翰林苏公马祖庞翁赞戏书(,一口吸尽西江水,磨却马师三尺觜)
秋蕊香(,一夜金风,吹成万粟,枝头点点明黄)
入荣州境(,一起一伏黄茅冈,崔嵬破丘狐兔藏)
武陵春(,七返还丹人怎晓,晓後有何难)
沁园春(,万里湖南,江山历历,皆吾旧游)
贺新郎(,三月桃花浪)
水调歌头(,不饮强须饮,不饮奈何明)
同王浚贤良赋龟得升字(,世传一尾龟百龄,此龟逮见隋唐兴)
满江红(,世道何常,都一似,水流云出)
洞庭湖(,东西南北各连空,波上唯留小朵峰)
霜天晓角(,举杯吸月)
金缕歌/贺新郎(,乔木生云气)
清平乐(,云峰秀叠)
满庭芳(,井络储精,岷江锺秀,挺生名世真贤)
梦仙(,人有梦仙者,梦身升上清)
戒药(,促促急景中,蠢蠢微尘里)
吹笙歌(,信陵名重怜高才,见我长吹青眼开)
贺新郎(,元日除书湿)
喜雨(,入夏久不雨,旱势已岌岌)
南乡子(,关锁自周天)
寓言(,出仕谢招麾,还家美蕨薇)
西江月(,剧饮犹能鲸吸,细书仍作蝇头)
水调歌头(,千里渥洼种,名动帝王家)
冬夕酌月三首(,半规新月滑如酥,流入清樽一吸无)
望岳(,南岳配朱鸟,秩礼自百王)
十月九日与客饮忽记去年此时自锦屏归山南道(,去年纵猎韩坛侧,玉鞭自探南山雪)
赠龟山慧海长老(,向来缚虎正死急,今日看牛无可鞭)
姜总管自筑墓舍名茧庵求诗(,君不见赘翁退隐真皇时,茧室遗名星日垂,虽无豪士千车送,不媿高人一锸随)
清平乐(,呼来吸去)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
篁:上面竹字头下面一个皇
溢:左边三点水右边一个益
澿:左边三点水右边一个禁
癕:里面一个雍外面病字头
鋕:左边一个金右边一个志
礶:左边一个石右边一个雚
劺:左边一个牟右边一个力
檧:左边一个木右边一个葱
鶶:左边一个唐右边繁体的鸟
兀:上面一横下面一个儿
梜:左边一个木右边繁体的夹
屓:里面繁体的贝外面一个尸
唨:左边一个口右边一个阻
榁:左边木字旁右边一个室
戫:左边一个有右边一个或

吸字的拼音与读音
吸的拼音吸的读音吸的声调吸的台湾注音韵脚(十三辙)
xi1
1声ㄒ一ˉi(衣期辙)
吸字的粤语广东话拼音与读音
吸的粤拼注音吸的粤语读音和吸字粤语读音相同的字
kap1
kap1

吸字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画吸的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画7画
吸字的编码与输入法
吸的四角号码吸的仓颉码吸的区位码吸的郑码五笔编码输入法
67047RNHE4692JYMS五笔86:KEYY;五笔98:KBYY
吸字的机器内码及IT应用
吸的GBK码吸的Unicode编码吸的UTF8编码32位MD5加密编码吸的BASE64编码
CEFC(十进制:52988)21560%E5%90%B8c202d38a691451ab8e2e0833937c09d95ZC4

吸的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字52988,再松开ALT键即可输入一个吸字。

吸字的诗韵、词韵及平水韵
吸的诗韵平仄诗韵吸的词韵平仄词韵
入声 十四缉入音第十七部 四质十一陌十二锡十三职十四缉

吸字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)生物体把液体、气体等从口或鼻孔引入体内:呼~|~烟。
(2)吸收:~墨纸|~尘器。
(3)吸引:~铁石。
【吸尘器】清除灰尘、粉末等用的机器,一般是用电动抽气机把灰尘、粉末等吸进去。
【吸附】固体或液体把气体或溶质吸过来,使附着在自己表面上,如活性炭吸附毒气和液体中的杂质。
【吸浆虫】昆虫,成虫身体小,橘红、橙黄或姜黄色,略象蚊子,触角细长,形状象一串珠子,有一对翅膀。幼虫扁卵形,颜色与成虫相同,吸麦粒中的汁。是农业害虫。
【吸力】就是引力,多指磁体作用所表现的吸引力。
【吸墨纸】一种质地疏松、吸水性能好的纸。用来吸收墨水。
【吸盘】某些动物用来把身体附着在其他物体上的器官,形状象圆盘,中间凹。乌贼、水蛭等都有这种器官。
【吸取】吸收采取:~经验教训。
【吸食】用嘴吸进(某些食物、毒物等)。
【吸收】
(1)物体把外界的某些物质吸到内部,如海绵吸收水,木炭吸收气体等。
(2)特指有机体把组织外部的物质吸到组织内部,如肠黏膜吸收养分,植物的根吸收水和无机盐。
(3)物体使某些现象、作用减弱或消失,例如弹簧吸收震动,隔音纸吸收声音等。
(4)组织或团体接受某一个人成为自己的成员:~入党。
【吸收光谱】使白色的光通过炽热的气体或蒸气,再通过棱镜所产生的有许多暗线的光谱。暗线的位置和这种气体或蒸气所形成的明线光谱的明线的位置相同,这是因为炽热气体或蒸气吸收了它所发射的色光的缘故。太阳的光谱就属于这一种。也叫暗线光谱。
【吸水力】植物活细胞吸水的潜在能力。
【吸吮】吮吸。
【吸铁石】见〖磁铁〗。
【吸血鬼】比喻榨取带动人民血汗、过着寄生生活的人。
【吸芽】植物地下茎的节上或地上茎叶腋间发生的一种芽状体。常用作繁殖新株或更新母株的材料。
【吸引】把别的物体、力量或别人的注意力引到自己这方面来:~力|互相~。

吸字的同音字

»

西

与吸字同偏旁部首的汉字

所有口字旁的字 »

与吸字笔画数相同的汉字

寿

所有7画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?