在线新华字典
Search
庭:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法庭的英语翻译
courtyard
spacious hall or yard
court of first instance

用庭字组词
出庭
刑庭
到庭
前庭
大家庭
天庭
家庭
小家庭
庭园
庭堂
庭审
庭训
庭长
庭院
庭除
开庭
当庭
径庭
椿庭
民庭
法庭
边庭
门庭
闲庭
鲤庭
龙庭


带庭字的成语
分庭抗礼
初写黄庭
前庭悬鱼
发言盈庭
大庭广众
大有径庭
大相径庭
广庭大众
犁庭扫穴
秦庭之哭
谢庭兰玉
过庭之训
门庭若市

带庭字的诗句
声声慢(,□声短棹,柳色长条,无花但觉风香)
送李睢阳(,〔一本以前九句自为一首〕将置酒)
失题(,一悠悠县象)
答孙显世诗(,一邈矣上祖)
西江月(,一二复临养火,兔鸡沐浴潜藏)
山居秋思(,一从云水住,曾不下西岑)
寄卢先辈(,一从分首剑江滨,南国相思寄梦频)
和范廉(,一代功名醉,斯人尚独醒)
题大禹寺义公禅房(,一作大禹寺义公禅房义公习禅寂,结宇依空林)
宴包二融宅(,一作宴鲍二宅闲居枕清洛,左右接大野)
送吴宣从事(,一作送王宣从军才有幕中画,而无塞上勋)
和袭美为新罗弘惠上人撰灵鹫山周禅师碑送归(,一函迢递过东瀛,只为先生处乞铭)
忆云阳宅(,一别云阳宅,深愁度岁华)
过水南(,一到水南宅,喧嚣便不闻)
寄庾侍郎(,一双华亭鹤,数片太湖石)
绝句(,一双燕子语帘前,病客无憀尽日眠)
醉花阴(,一双鹤绕蟠桃戏)
满江红(,一叶知秋,正玉律,新砍夷则)
满庭芳(,一叶鸣秋,五蓂纪瑞,申月还庆生申)
红树(,一声南雁已先红,神女霜飞叶叶同)
天净沙 冬(,一声画角谯门,半庭新月黄昏,雪里山前水滨)
宿李少府园林(,一壶浊酒百家诗,住此园林守选期)
荆门西下(,一夕南风一叶危,荆云回望夏云时)
鹧鸪天(,一夜冰澌满玉壶)
浣溪沙(,一夜凉颸动碧厨)
鹧鸪天(,一夜春寒透锦帏)
朝中措(,一封清诏下金鸾)
阮郎归(,一帘疏雨细於尘)
和世弼中秋月咏怀(,一年中秋最明月,也照贫家门户来)
青玉案(,一年春事都来几)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
鮸:左边一个鱼右边晚的右半边
鍃:左边一个金右边一个忽
梖:左边一个木右边繁体的贝
坒:上面一个比下面一个土
俹:左边单人旁右边繁体的亚
黲:左边一个黑右边繁体的参
叇:左边一个云右边一个逮
萲:上面草字头下面一个爰上面草字头,下面援的右边
巹:上面一个丞下面一个己
耛:左边耕的左半边右边一个台
妡:左边一个女右边一个斤
鈊:左边一个金右边一个心
釪:左边一个金右边一个于
榔:左边一个木右边一个郎
炆:左边一个火右边一个文
峤:左边一个山右边一个乔

庭字的拼音与读音
庭的拼音庭的读音庭的声调庭的台湾注音韵脚(十三辙)
tíng
ting2
2声ㄊ一ㄥˊing(中东辙)
庭字的粤语广东话拼音与读音
庭的粤拼注音庭的粤语读音和庭字粤语读音相同的字
ting4
ting4
庭字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画庭的总笔画简体字繁体字结构与写法
广3画9画
庭字的编码与输入法
庭的四角号码庭的仓颉码庭的区位码庭的郑码五笔编码输入法
00241INKG4505TGMB五笔86:YTFP;五笔98:OTFP
庭字的机器内码及IT应用
庭的GBK码庭的Unicode编码庭的UTF8编码32位MD5加密编码庭的BASE64编码
CDA5(十进制:52645)24237%E5%BA%AD5d033224739e902c9fc5d0e75ccbd0835bqt

庭的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字52645,再松开ALT键即可输入一个庭字。

庭字的诗韵、词韵及平水韵
庭的诗韵平仄诗韵庭的词韵平仄词韵
去声 二十五径平声第十一部 八庚九青十蒸

庭字在《新华字典》中的意思解释和说明

tíng
(1)<名词>堂前;厅堂。《邹忌讽齐王纳谏》:“群臣进谏,门~若市。”
(2)<名词>堂阶下的平地;院子。《归去来兮辞》:“引壶觞以自酌,眄~柯以怡颜。”
(3)<名词>通“”宫廷;朝廷。《廉颇蔺相如列传》:“于是赵乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于~。”
【庭除】庭前阶下;院内。
【庭训】父亲训诲教诫。

庭字的同音字

tíng »

与庭字同偏旁部首的汉字

庿

所有广字旁的字 »

与庭字笔画数相同的汉字

所有9画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?