在线新华字典
Search
称:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法称的英语翻译
call
name
say
weigh up

用称字组词
人称
代称
佯称
供称
俗称
全称
公称
别称
匀称
口称
号称
名称
四称
坚称
声称
妄称
宇称
官称
宣称
对称
尊称
据称
改称
昵称
标称
泛称
爱称
略称
盛称
相称
称为
称便
称兵
称号
称叹
称呼
称帝
称引
称心
称快
称愿
称病
称砣
称羡
称职
称臣
称誉
称许
称谓
称谢
称贷
称赏
称赞
称身
称述
称道
称量
称雄
称霸
称颂
简称
统称
统称
美称
职称
自称
艳称
著称
见称
诡称
误称
轴对称
通称
通称
配称


带称字的成语
交口称誉
侔色揣称
击节称赏
割地称臣
北面称臣
寸量铢称
拍手称快
称体载衣
称兄道弟
称孤道寡
称家有无
称德度功
称心如意
称王称霸
称臣纳贡
称薪而爨
称贤荐能
称雨道晴
能不称官
铢两悉称
额手称庆

带称字的诗句
鱼山神女祠歌(,〔一作渔山神女智琼祠二首〕〔张茂先神女赋序曰)
赠郑曼季诗四首 南衡(,一南衡惟岳)
失题(,一悠悠县象)
感皇恩(,一个小园儿,两三亩地)
数名诗(,一区扬雄宅,恬然无所欲)
路逢崔、元二侍御避马见招,以诗见赠(,一台称二妙,归路望行尘)
满江红(,一叶知秋,正玉律,新砍夷则)
满庭芳(,一叶鸣秋,五蓂纪瑞,申月还庆生申)
天仙子(,一夜秋光先著柳)
赋雪(,一夜阴风度,平明颢气交)
答寄芙蓉冠子(,一学芙蓉叶,初开映水幽)
道室(,一室冷如冰,人疑在定僧)
虞美人(,一年一度屠苏酒)
泰伯庙(,一庙争祠两让君,几千年后转清芬)
临顿为吴中偏胜之地陆鲁望居之不出郛郭旷若(,一方萧洒地,之子独深居)
水调歌头(,一曲笙歌外,四座笑谈清)
点绛唇(,一朵千金,帝城谷雨初晴後)
赴试途中有感(,一枕邯郸梦醒迟,蓬瀛虽远系人思)
竹杖(,一枝九节称身长,扶得衰翁气力强)
瑞鹤仙(,一枝苍玉冷)
满朝欢(,一点箕星,近天边,光彩辉耀南极)
满江红(,一片秋光,看天宇,修眉浮绿)
洞仙歌(,一番好景,近莺花时候)
风入松(,一番疏雨洗芙蓉)
感皇恩(,一百二十年,两番甲子)
山中(,一簇烟霞荣辱外,秋山留得傍檐楹)
大江词/念奴娇(,一蓂呈秀,近迎长佳节,拟书云物)
赠兰若僧(,一身禅诵苦,洒扫古花宫)
和浙西李大夫晚下北固山,喜径松成阴,怅然(,一辞温室树,几见武昌柳)
次韵任道食荔支有感三首(,一钱不直程卫尉,万事称好司马公)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
蛫:左边一个虫右边一个危
桿:左边一个木右边一个旱
媭:上面一个须下面一个女
鑩:左边一个金右边一个噩
坿:左边一个土右边一个付
蜦:左边一个虫右边繁体的仑
哓:左边一个口右边一个尧
茀:上面草字头下面一个弗
鋣:左边一个金右边一个邪
穠:左边一个禾右边繁体的农
黜:左边一个黑右边一个出
隯:左边双耳旁右边繁体的寿
傌:左边单人旁右边繁体的马
鎘:左边一个金右边一个鬲
蚚:左边一个虫右边一个斤

称字的拼音与读音
称的拼音(多音字)称的读音称的声调称的台湾注音韵脚(十三辙)
chèn
chèng
chēng
chen4
cheng4
cheng1
4声
4声
1声
ㄔㄣˋ
ㄔㄥˋ
ㄔㄥˉ
en(人辰辙)
eng(中东辙)
eng(中东辙)
称字的粤语广东话拼音与读音
称的粤拼注音称的粤语读音和称字粤语读音相同的字
can3
cing1
cing3
can3
cing1
cing3
称字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画称的总笔画简体字繁体字结构与写法
5画10画
称字的编码与输入法
称的四角号码称的仓颉码称的区位码称的郑码五笔编码输入法
27992HDNF1938MFRK五笔86:TQIY;五笔98:TQIY
称字的机器内码及IT应用
称的GBK码称的Unicode编码称的UTF8编码32位MD5加密编码称的BASE64编码
B3C6(十进制:46022)31216%E7%A7%B0f6cd334938bf9d3afaa1e5f75ea465a456ew

称的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字46022,再松开ALT键即可输入一个称字。

称字的诗韵、词韵及平水韵
称的诗韵平仄诗韵称的词韵平仄词韵
去声 二十五径平声第十一部 八庚九青十蒸

称字在《新华字典》中的意思解释和说明

chēng
(1)<动词>称量;衡量。《汉书·枚乘传》:“夫铢铢而~之,至石必差。”(铢、石:皆重量单位。铢:一两的二十四分之一。石:一百二十斤。)
(2)<动词>举;举起。《诗经·七月》: “~彼兕觥,万寿无疆。”(兕觥:犀牛角制做的酒杯。)
(3)<动词>称赞;赞许。《原毁》:“彼虽能是,其人不足~也。”
(4)<动词>称述;称说;说。《屈原列传》:“上~帝喾,下道齐桓,中述汤武。”
(5)<动词>称作;号称;称为。《陈涉世家》:“乃诈~公子扶苏、项燕,从民欲也。”
(6)<动词>声称。《廉颇蔺相如列传》:“相如每朝时,常~病,不欲与廉颇争列。”《卖炭翁》:“手把文书口~敕。”
(7)<动词>呼;呼唤。《冯谖客孟尝君》:“以责赐诸民,因烧其券,民~万岁。”
(8)<动词>扬名。《马说》:“故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里~也。”
chèng<名词>称量轻重的器具。后作“”。《淮南子·时则训》:“角斗~。”
chèn
(1)<形容词>相当;相配。《伤仲永》:“令作诗,不能~前时所闻。”
(2)<动词>适合;符合。《与妻书》:“然遍地腥云,满街狼犬,~心快意,几家能彀?”
【称兵】举兵;兴兵。
【称贷】借债。《盐铁论·国病》:“富者空藏,贫者~。”
【称举】举荐;赞扬。《史记·秦始皇本纪》:“今高素小贱,陛下幸~,令在上位,管中事。”
【称觞】举怀祝酒。
【称庆】庆贺。《北史·魏德深传》:“贵乡吏人,歌呼满道,互相~。”
【称意】合乎心意;满意。
【称旨】符合皇帝旨意。《汉书·孔光传》:“数使录冤狱,行风俗,振赡流民,奉使~,由是知名。”

称字的同音字

chèn »

chèng »

chēng »

与称字同偏旁部首的汉字

禿秿

所有禾字旁的字 »

与称字笔画数相同的汉字

轿

所有10画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?