在线新华字典
Search
经:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法经的英语翻译
after
by
classics
scripture
constant
endure
manage
deal in
by way
by way of
via

用经字组词
一经
业经
久经
五经
传经
伪经
佛经
信经
几经
十三经
发神经
取经
古兰经
嗅神经
圣经
居经
已经
念经
断经
易经
曾经
月经
正经
治经
火经
生意经
痛经
神经
经世
经久
经义
经书
经产妇
经传
经典
经办
经卷
经历
经受
经售
经商
经始
经子
经学
经师
经常
经年
经度
经心
经意
经手
经文
经期
经水
经济
经理
经用
经由
经略
经略
经痛
经管
经籍
经纪
经纪人
经纬
经纬仪


带经字的成语
一本正经
不经之谈
不见经传
久经风霜
五经扫地
体国经野
刻意经营
博通经籍
反经行权
四书五经
大展经纶
天地经纬
天经地义
夺其谈经
守经达权
小本经营
少不经事
引经据典
引足救经
怪诞不经
惨淡经营
执经问难
救经引足
整军经武
曾经沧海
朝经暮史
满腹经纶
漫不经心
牧豕听经
白蜡明经
白首穷经
皓首穷经
离经叛道
离经辨志
累月经年
纬武经文
经丘寻壑
经久不息
经史百子
经国之才
经国大业
经天纬地
经帮纬国
经年累月
经文纬武
经明行修
经纬万端
经纬天下
苦心经营
荒诞不经

带经字的诗句
陇头吟(,〔乐府诗集收此于汉横吹曲)
桃源行(,〔时年十九〕渔舟逐水爱山春)
洛阳女儿行(,〔时年十六)
别素质/忆瑶姬(,一个茅奄,三间七架)
次追和清远道士诗韵(,一代先后贤,声容剧河汉)
和范廉(,一代功名醉,斯人尚独醒)
赴试途中有感(,一入都门便到家,征人北上日西斜)
哭灵一上人(,一公何不住,空有远公名)
踏莎行(,一别芳容,五经寒暑)
过水南(,一到水南宅,喧嚣便不闻)
献韶阳相国崔公(,一匮为功极九层,康庄犹自剑棱棱)
浪淘沙(,一十二都门)
菜羹(,一卷仙家煮菜经,宰夫失笑太官惊)
荷花仙子图(,一卷真经幻作胎,人间肉眼误相猜)
乱后经表兄琼华观旧居(,一去仙居似转蓬,再经花谢倚春丛)
寓目(,一县蒲萄熟,秋山苜蓿多)
抱疾谢李吏部赠诃黎勒叶(,一叶生西徼,赍来上海查)
夜游宫(,一叶飘然下水)
秋日感事(,一叶飘然夕照沈,世间何事不经心)
三登乐(,一品归来,强健日,小园幽圃)
答寄芙蓉冠子(,一学芙蓉叶,初开映水幽)
湘汉旅怀翁杰(,一宿空江听急流,仍同贾客坐归舟)
宿齐山僧舍(,一宿经窗卧白波,万重归梦隔烟萝)
灵台家兄古镜歌(,一尺圆潭深黑色,篆文如丝人不识)
感皇恩(,一岁一生朝,一番老相)
奉和于司空二十五丈新卜城南郊居接司徒公别(,一德承昌运,三公翊至尊)
悲秋(,一抛蓑笠雪溪舟,八载梁州复益州)
阴地关崇徽公主手迹(,一拓纤痕更不收,翠微苍藓几经秋)
梦中作(,一捧自筑珠丘陵,双匣犹传竺国经)
临顿为吴中偏胜之地陆鲁望居之不出郛郭旷若(,一方萧洒地,之子独深居)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
攽:左边一个分右边反文旁
臔:左边一个月右边繁体的贤
桾:左边一个木右边一个君
餫:左边一个食右边繁体的军
鳨:左边繁体的鸟右边一个力
邑:上面一个口下面一个巴
犏:左边一个牛右边一个扁
懳:左边竖心旁右边一个慧
碽:左边一个石右边繁体的贡
苸:上面草字头下面一个乎
摓:左边提手旁右边一个逢
邨:左边一个屯右边双耳旁
蛗:上面追的里边下面一个虫
異:上面一个田下面一个共
锉:左边金字旁右边一个坐
跐:左边一个足右边一个此
瞷:左边一个目右边繁体的间

经字的拼音与读音
经的拼音(多音字)经的读音经的声调经的台湾注音韵脚(十三辙)
jìng
jīng
jing4
jing1
4声
1声
ㄐ一ㄥˋ
ㄐ一ㄥˉ
ing(中东辙)
ing(中东辙)
经字的粤语广东话拼音与读音
经的粤拼注音经的粤语读音和经字粤语读音相同的字
ging1
ging1
经字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画经的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画8画
经字的编码与输入法
经的四角号码经的仓颉码经的区位码经的郑码五笔编码输入法
27112VMNOM3013ZXBI五笔86:XCAG;五笔98:XCAG
经字的机器内码及IT应用
经的GBK码经的Unicode编码经的UTF8编码32位MD5加密编码经的BASE64编码
BEAD(十进制:48813)32463%E7%BB%8F296f752bfdc2bd3108419c6c00508b6c57uP

经的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字48813,再松开ALT键即可输入一个经字。

经字的诗韵、词韵及平水韵
经的诗韵平仄诗韵经的词韵平仄词韵
去声 二十五径平声第十一部 八庚九青十蒸

经字在《新华字典》中的意思解释和说明

jīng
(1)<名词>织物的纵线,与“”相对。文同《织妇怨》:“皆言边幅好,自爱~纬密。”
(2)<名词>经络;经脉。《庖丁解牛》:“技~肯綮之未尝,而况大畖乎?”
(3)<名词>经典;经书。《师说》:“六艺~传皆通习之。”《过零丁洋》:“辛苦遭逢起一~。”
(4)<名词>我国古代图书四大类别之一,以儒学经传著术为主,与“”、“”、“”相对。《复庵记》:“诸子及~史多所涉猎。”
(5)<名词>分界;界线。《察传》:“是非之~,不可不分。”
(6)<动词>上吊;缢。《史记·田单列传》:“~其颈于树枝。”
(7)<动词>经过;经历。《归去来兮辞》:“既窈窕以寻壑,亦崎岖而~丘。”
(8)<动词>治理。《左传·隐公十一年》:“礼,~国家,定社稷。” 又作<动词>合符常理。《杜十娘怒沉百宝箱》:“海内必以兄为~之人。”
【经纪】⒈纲常;法度。⒉条理;秩序。⒊经营;料理。⒋买卖,贸易。
【经年】经过一整年或若干年。
【经传】儒家经典与前人对这些经典所作的解释的统称。

经字的同音字

jìng »

jīng »

与经字同偏旁部首的汉字

线绿

所有绞丝旁的字 »

与经字笔画数相同的汉字

齿

所有8画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?